obec ulič

                              POZEMKOVÉ  SPOLOČENSTVO  URBÁRSKA SPOLOČNOSŤ ULIČ                                                                       247 ,  067 67

 

POZVÁNKA

 

 

Výbor Pozemkového spoločenstva urbárskej spoločnosti Ulič 247, 067 67 v súlade s § 14 ods. 1 Zákona  č. 97 /  2013    Z.z. o pozemkových spoločenstvách, Vás týmto pozýva na

 

zasadnutie Valného zhromaždenia,

ktoré sa uskutoční

v nedeľu dňa 17. marca 2024

o 14:00 hodine

                                                             v školskej jedálni ZŠ Ulič

 

 

   PROGRAM:

 

 1) Prezentácia
 2) Otvorenie
 3) Voľba pracovných komisií
 4) Správa výboru o činnosti za rok 2023

 5) Správa o hospodárení PS za rok 2023 a schválenie ročnej závierky PS

 6) Správa dozornej rady
 7) Plán hospodárskej činnosti na rok 2024

 8) Návrh rozpočtu na rok 2024
 9) Diskusia
10) Správa pracovných komisií
11) Návrh uznesenia a jeho schválenie

12) Záver

 

 

           Vaša účasť na VZ je dôležitá a preto Vás prosíme, aby ste v prípade neúčasti splnomocnili niekoho na zastupovanie na priloženom tlačive, prípadne poverili zastupovaním predsedu spoločenstva alebo člena výboru. V prípade, ak valné zhromaždenie nebude uznášania schopné, bude sa toto zasadnutie považovať za prvú čiastkovú schôdzu. Druhá čiastková schôdza sa bude konať v školskej jedálni ZŠ Ulič dňa 14.4. 2024 o 14. 00 hod. s rovnakým programom.

Neposielajte nám plnú moc, ak ju nemáte vytlačenú na opačnej strane pozvánky, v tom prípade už vašu plnú moc máme. Ďakujem za pochopenie.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        predseda PS US Ulič     

                                                                                                                                                                                                                                                          Makarovič Martin

                                                                                                                              urbar.ulic@gmail.com

 

 

 

                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                   

              

 

 

 

 

                                                                                                                          

 
 

                                

 

 

 

 

 

 

 

Náhodné fotografie

Práca s drevom Pracovný výjazd výboru Práca s drevom Krása našej prírody