obec ulič

                              URBÁRSKA SPOLOČNOSŤ POZEMKOVÉ  SPOLOČENSTVO ULIČ 247,  067 67

 

POZVÁNKA

 

 

Výbor Urbárskej spoločnosti pozemkového spoločenstva Ulič 247,  067 67 v súlade s § 14 ods. 1 Zákona  č. 97 /  2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách, Vás týmto pozýva na

zasadnutie Valného zhromaždenia,

ktoré sa uskutoční

v nedeľu dňa 3. júla 2022

o 14:00 hodin

     v školskej jedálni ZŠ Ulič

 

 

   PROGRAM:

 

 1) Prezentácia
 2) Otvorenie
 3) Voľba pracovných komisií
 4) Správa výboru o činnosti za rok 2021

 5) Správa o hospodárení PS za rok 2021 a schválenie ročnej závierky za rok 2021

 6) Správa dozornej rady
 7) Plán hospodárskej činnosti na rok 2022

 8) Návrh rozpočtu na rok 2022

 9) Voľba výboru spoločenstva a dozornej rady
10) Diskusia
11) Správa pracovných komisií
12) Návrh uznesenia a jeho schválenie

13) Záver

 

 

     Nakoľko sa na Valnom zhromaždení bude voliť aj nový výbor a dozorná rada, je Vaša účasť na VZ dôležitá a preto Vás prosíme, aby ste v priloženom tlačive splnomocnili niekoho na zastupovanie, prípadne poverili zastupovaním predsedu spoločenstva. 

V prípade, že chcete kandidovať do výboru prípadne dozornej rady spoločenstva, pošlite svoju kandidátku písomnou formou /list, mail/ do 24.6.2022 na adresu US PS Ulič

Na VZ sa budú pri prezentácii vyplácať aj dividendy za rok 2021.

 

 

                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                 predseda US PS Ulič     

                                                                                                                                          Makarovič Martin

 

 

 

 

                                                                                                                          

 
 

                                

 

 

 

 

 

 

 

Náhodné fotografie

Práca s drevom Nič nevýjde nazmar Krása našej prírody Krása našej prírody