obec ulič

Stanovy

Pozemkové spoločenstvo urbárska spoločnosť Ulič

IČO: 31955266

Členovia spoločenstva Pozemkové spoločenstvo urbárska spoločnosť Ulič prijímajú za účelom podrobnejšej úpravy práv a povinností členov spoločenstva, jeho vnútornej organizácie, pôsobnosti jeho orgánov a zásad hospodárenia na Valnom zhromaždení po pripomienkach a doplnení tieto

S T A N O V Y 

Článok I.
Vznik, názov a sídlo spoločenstva

1. Pozemkové spoločenstvo urbárska spoločnosť Ulič je plnoprávnym následníkom Urbáru, ktorý bol zrušený na základe ustanovenia § 2 zákona SNR č.2 / 1958 Zb.
2. Pozemkové spoločenstvo urbárska spoločnosť Ulič bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra SR 6.4.1992. Dňa 11.6.2002 bolo Rozhodnutím Okresného úradu v Snine  ako spoločenstvo s právnou subjektivitou zaregistrované v registri pozemkových spoločenstiev pod číslom 46/2002.
3. Názov spoločenstva: Pozemkové spoločenstvo urbárska spoločnosť Ulič ( ďalej len spoločenstvo alebo PSUS).
4. Sídlo: Ulič, okres Snina, PSČ: 067 67

Článok II.
Predmet a účel spoločenstva a jeho majetok

1. Spoločenstvo je združením majiteľov spoluvlastníckych podielov majetku bývalých urbárnikov, za účelom spoločného racionálneho hospodárenia na spoločných nehnuteľnostiach a obstarávania spoločných veci vyplývajúcich zo spoluvlastníctva, predovšetkým so zameraním sa na hospodárenie v spoločných lesoch a pasienkoch. Spoločenstvo s právnou subjektivitou.
Základným majetkom spoločenstva je spoločný majetok, pôda členov urbariátu. Tvoria ho lesné pozemky, vrátane lesného porastu, trvalých trávnych porastov a ostatných plôch v katastrálnom území Ulič a ktoré sú zapísané na Katastrálnom úrade v Snine na LV-757 o výmere 3770734 m2.

Spoločenstvo hospodári so spoločnými nehnuteľnosťami svojich členov a z prostriedkov získaných z lesnej prvovýrobnej činnosti, dotácií, z príjmov za prenájom pozemkov. Podielové spoluvlastníctvo k tomuto základnému nehnuteľnému majetku je nedeliteľné. Nemožno ho zrušiť ani vysporiadať podľa osobitných predpisov, takže ani vyčlenenie podielov na samostatné hospodárenie nie je prípustné.

 

Článok III.
Členstvo v spoločenstve

1) Členmi spoločenstva môžu byť len spoluvlastníci spoločnej nehnuteľnosti a to;
a) pôvodní dodnes žijúci majitelia spoluvlastníckych podielov,
b) osoby, ktoré získali spoluvlastnícke podiely pôvodných majiteľov ako ich dedičia zo zákona, alebo zo závetu, alebo ako oprávnené osoby v konaní a obnovení pôdnych vlastníckych vzťahov k pôde,
c) ostatné osoby, ak nadobudnú spoluvlastnícke podiely a s tým súvisiace práva a povinností, kúpou, alebo darom od členov spoločenstva,
d) každý, kto sa stáva vlastníkom podielu spoločnej nehnuteľnosti, pristúpi k zmluve o založení, a to do dvoch mesiacov od nadobudnutia tohto vlastníctva,
e) spoločenstvo vedie zoznam svojich členov. Do zoznamu sa zapisuje meno, priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby, jej dátum narodenia, názov a sídlo právnickej osoby, jej identifikačné číslo, veľkosť vlastníckeho podielu spoločnej nehnuteľnosti alebo počet vlastnených podielov a deň zápisu do zoznamu,
f) do zoznamu členov spoločenstva sa vyznačia všetky zmeny evidovaných skutočností vrátane zmien v členstve spoločenstva.
2) Za trvania spoločenstva členstvo vzniká alebo zaniká prechodom, alebo prevodom vlastníckeho podielu spoločnej nehnuteľnosti pričom nadobúdateľ vlastníctva sa stáva členom spoločenstva.
3) Pri prevode, alebo prechode vlastníctva na zamedzenie drobenia jednotlivých vlastníckych podielov spoločnej nehnuteľností je stanovené, že novo vzniknuté vlastnícke podiely spoločnej nehnuteľnosť nemôžu mať výmeru menšiu ako 2000 m² .Právne vzťahy ohľadne podielov menších ako 2000 m2, ktoré vznikli, nie sú limitom minimálnej výmery z hľadiska zachovania členstva v spoločenstve a ich nadobudnutia novým členom v spoločenstve a ich nadobudnutia novým členom v pôvodnej výmere dotknuté.
4) Pri prevode spoluvlastníckeho podielu, okrem prevodu na osoby blízke, majú predkupné právo len členovia spoločenstva a spoločenstvo.
Člen spoločenstva (spoluvlastník) môže zmluvou previesť svoj podiel na inú osobu len so súhlasom Valného zhromaždenia. To neplatí, ak ide o prevod spoluvlastníckeho podielu na spoluvlastníka spoločnej nehnuteľnosti, alebo príbuzných v priamom rade a súrodencov.
5) Dohoda o prevode vlastníckeho podielu musí mať písomnú formu a nadobúda účinnosť dňom vkladu do katastra nehnuteľnosti.
6) Podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a osôb uvedených v § 6 ods.l zákona č. 181/1995 Z.z. o pozemkových spoločenstvách (osoby, ktoré neuplatnili svoje práva o obnove pôdnych vlastníckych vzťahov, osoby, ktoré svoje vlastnícke právo nepreukázali a osoby, ktorých miesto trvalého pobytu nie je známe) spravuje Slovenský pozemkový fond, ktorý ich prenajme spoločenstvu na účely lesného hospodárstva a poľnohospodárstva.
7) Členstvo v spoločenstve zaniká:
a) smrťou člena spoluvlastníctva,
b) vyhlásením člena spoločenstva za mŕtveho,
c) zánikom vlastníckych práv člena spoločenstva ohľadne všetkých jeho spoluvlastníckych podielov spoločnej nehnuteľnosti (predajom, darovaním,...).

                          

  
Článok IV.
Základné práva a povinnosti členov spoločenstva

1) Medzi základné práva člena spoločenstva patrí najmä:
a) právo podieľať sa na činnosti orgánov spoločenstva, najmä právo voliť a byť volený do týchto orgánov a aktívne sa podieľať na rozhodovaní o otázkach spoločenstva najmä o spôsobe jeho hospodárenia, o využívaní spoločného majetku, o jeho rozvoji a zveľaďovaní a o spôsobe nakladania s dosahovanými hospodárskymi výsledkami,
b) právo podieľať sa podľa počtu spoluvlastníckych podielov na pôžitkoch a hmotných výhodách vyplývajúcich z členstva v spoločenstve
2) Spoluvlastníkovi plynú zo zákona č.181/1995 Z.z.§5 odstavec 1, tieto skutočnosti:
a) spoluvlastník je povinný zúčastniť sa Valného zhromaždenia,
b) ak si toto právo neuplatní osobne, je povinný splnomocniť iného spoluvlastníka,

3) Člen spoločenstva je povinný podieľať sa na vykonávaní činnosti smerujúcej k dosiahnutiu účelu spoločenstva a zdržať sa konania, ktoré by tomuto účelu odporovalo.
4) Za záväzky voči tretím osobám ručia spoločníci - podľa výšky podielov.
5) Účasť spoločníka na výkone práv a povinností vplývajúcich z činnosti spoločenstva je podmienená súčtom jeho podielov na spoločných nehnuteľnostiach, pričom pri rozhodovaní v spoločenstve má každý spoločník taký počet hlasov, aký mu patrí podľa súčtu týchto jeho podielov, ak sa nedohodnú na inom.

 

Článok V.
Orgány spoločenstva

1) Orgány spoločenstva sú:
a) Valné zhromaždenie,
b) výbor,
c) dozorná rada.
2) Do orgánov spoločenstva môžu byt volení iba členovia spoločenstva starší ako 18 rokov. Členom dozornej rady môže byť aj jeden nečlen spoločenstva.
3) Volebné obdobie orgánov spoločenstva je stanovené na dobu päť rokov. 

                  

 

Článok VI.
Valné zhromaždenie

                              

1) Valné zhromaždenie:
- je najvyšším orgánom spoločenstva a rozhoduje o všetkých závažných hospodárskych a organizačných záležitostiach spoločenstva.
2)

a) Volí a odvoláva:
- sedem členov výboru a dvoch náhradníkov,
- troch členov dozornej rady a jedného náhradníka.

b) Schvaľuje:
- zmluvu o založení spoločenstva, jej zmeny a doplnky,
- stanovy spoločenstva, a ich zmeny,
- správu o hospodárení spoločenstva a nakladaní so spoločným majetkom spoločenstva ročnú účtovnú závierku, 
- rozpočet spoločenstva na nasledujúci rok. 

c) Rozhoduje:
- o rozdelení zisku resp. o spôsobe úhrady straty. 

3) Valné zhromaždenie rozhoduje:
a) nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov,
b) najmenej dvojtretinovou väčšinou hlasov pri:
- rozhodovaní o vstupe do obchodnej spoločnosti, družstva,
- rozhodovaní o zániku spoločnosti, resp. jeho premeny.

 

 

Článok VII.
Výbor pozemkového spoločenstva

1) Výbor spoločenstva:
a) je výkonným a štatutárnym orgánom spoločenstva. Riadi činnosť spoločenstva medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia, a rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré preň vyplývajú zo zákona, stanov a uznesení Valného zhromaždenia,
b) za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu,
c) zvoláva Valné zhromaždenie spoločenstva podľa potreby, najmenej však 1x ročne. Valné zhromaždenie je výbor povinný zvolať vždy, ak o to požiadajú členovia, ktorých spoluvlastnícke podiely predstavujú 33% hlasov, alebo dozorná rada. Za právoplatné a uznášania schopné sa považuje také zhromaždenie, keď sú prítomní členovia s nadpolovičným počtom hlasov. Miesto, čas a program rokovania Valného zhromaždenia musí byť členom spoločenstva oznámený písomne, a to na pozvánke s programom, ktorá im je doručená najmenej 14 dní pred termínom konania Valného zhromaždenia.
d) podáva správu Valnému zhromaždeniu o plnení úloh, hospodárskom výsledku, návrh plánu činnosti a rozpočet
e) pripravuje návrh zmluvy o založení, jej zmeny a doplnky. Pripravuje návrh stanov, prípadne ich zmien a doplnkov.

2)

a) Výbor na svojom prvom zasadnutí si volí predsedu a ostatných funkcionárov. Členovia výboru sú poverovaní úlohami tak, aby bolo zabezpečené plnenie úloh spoločenstva.
b) Za výbor koná navonok predseda spoločenstva, ktorý je súčasne členom výboru. Ak je na právny akt - úkon predpísaná písomná forma, podpisuje ho predseda a ďalší člen výboru. V prípade neprítomnosti predsedu, spoločnosť zastupuje podpredseda alebo písomne poverený člen výboru.

3)

a) Rokovanie výboru a bežnú činnosť spoločenstva organizuje a riadi predseda, ktorého v prípade neprítomnosti zastupuje podpredseda.
b) výbor je uznášania schopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov výboru. Uznesenie výboru je právoplatné ak ho schváli nadpolovičná väčšina prítomných členov. Členovia výboru hlasujú podľa zásady, že každý člen výboru má jeden hlas.
4) Výbor uzatvára pracovnoprávne zmluvy a zmluvy o prenájme urbárskej pôdy a predaji drevnej hmoty. Zmluvy vždy podpisuje predseda, a to len v súlade so Stanovami spoločenstva a uznesením Valného zhromaždenia.
5) Podpisové právo pre styk s bankou má predseda a poverený člen výboru. Ostatnú agendu vedú členovia výboru podľa poverenia.
6) Členovia výboru dostávajú za výkon svojej funkcie odmenu, ktorej výšku určí VZ.

 

                                                                                          

Článok VIII.
Dozorná rada

1) Kontroluje všetku činnosť spoločenstva a prerokúva sťažnosti jeho členov.
2) Za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu.
3) Má troch členov, z ktorých jeden môže byť zvolený aj z nečlenov spoločenstva.
4) Má právo zvolať Valné zhromaždenie, ak dochádza, alebo už došlo k závažnému porušovania stanov alebo už došlo k bezdôvodnému zníženiu majetku spoločenstva. 
5) Na zistené nedostatky upozorňuje výbor spoločenstva a v časovom ohraničení vyžaduje nápravu.
6) Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom vo výbore. Na rokovaniach výboru sa môže zúčastňovať poverený člen dozornej rady s poradným hlasom.
7) Dozorná rada pracuje podľa Plánu práce a jeho aktualizácie.
8) Dozorná rada rozhoduje väčšinou hlasov členov dozornej rady. O zasadaní sa vyhotovuje zápisnica podpísaná určeným overovateľom.
9) Členovia dozornej rady sa zúčastňujú Valného zhromaždenia sú povinní oboznámiť Valné zhromaždenie s výsledkom kontroly a musí im byť udelené slovo vždy, keď o to požiadajú.
10) Členovia dozornej rady dostávajú za výkon svojej funkcie odmenu, ktorej výšku určí Valné zhromaždenie.
11) Na členov dozornej rady sa vzťahuje zákaz konkurencie.
12) Dozorná rada na svojom prvom zasadnutí si volí predsedu.
13) Predseda dozornej rady alebo poverený člen má právo zúčastniť sa všetkých rokovaní konaných v spoločenstve.

     

                       
Článok IX.
Zrušenie, zmena a zánik spoločenstva

1) Spoločenstvo sa zrušuje: 
a) ak sa výlučným vlastníkom všetkých podielov spoločnej nehnuteľnosti stáva jeden člen spoločenstva,
b) premenou spoločenstva na obchodnú spoločnosť alebo družstvo,
c) dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení spoločenstva, inak dňom, keď toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť,
d) vyhlásením konkurzu,
e) rozhodnutím Valného zhromaždenia spoločenstva o prípadnom predaji spoločnej nehnuteľnosti lesným, alebo poľnohospodárskym organizáciám a pod.

2) Súd môže na návrh osoby, ktorá osvedčí právny záujem rozhodnúť o zrušení spoločenstva a jeho likvidácií, ak zaniknú predpoklady vyžadované zákonom na vznik spoločenstva, alebo ak sa jeho založením porušil zákon.
3) Spoločenstvo sa môže premeniť na obchodnú spoločnosť alebo družstvo. Premenou spoločenstva a prechod vlastníctva spoločnej nehnuteľnosti ako vkladu pri založení obchodne] spoločnosti alebo družstva upravuje osobitný predpis.
4) Zrušenie spoločenstva sa zapisuje do registra pozemkových spoločenstiev. Spoločenstvo zaniká dňom výmazu z tohto registra.
5) Spoločenstvo môže zaniknúť likvidáciou alebo bez likvidácie. Likvidácia sa nevyžaduje, ak sa zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak po skončení konkurzného konania nezostane spoločenstvu žiaden majetok.

                            
Článok X.
Záverečné ustanovenia

                            
1. Tieto STANOVY môže meniť, doplňovať len Valné zhromaždenie podľa návrhov výboru a pripomienok členov spoločenstva.
2. Pokiaľ nie je v týchto stanovách uvedené inak, riadi sa spoločenstvo pri svojej činnosti spoločenstva zákonom č. 181/1995 Z.z. a ostatnými na veci sa vzťahujúcimi predpismi právneho poriadku.


Stanovy spoločenstva Pozemkové spoločenstvo urbárska spoločnosť Ulič (spoločenstva s právnou subjektivitou) boli schválené Valným zhromaždením dňa 27. marca 2011.

                                                            

                            
V Uliči dňa 27.marca 2011